HomePrograma

Programa

La necessitat de passar testimoni a l’empresa

RelleuPime s’emmarca dins la fase de CANVI de l’empresa, quan és necessari un pla de continuïtat del negoci.

El programa està pensat per a aquells empresaris que tenen la necessitat de passar el testimoni de l’empresa.

És una fase d’alt risc per a l’empresari i una oportunitat per organitzar un relleu de la manera més òptima a les persones més adequades i en el temps necessari. L’objectiu és donar continuïtat a l’empresa i que aquesta en cap cas s’hagi de liquidar i tancar en el futur per falta de continuïtat.

El programa RelleuPime consisteix en una diagnosi de la situació de l’empresa o negoci. A partir d’aquesta anàlisi i segons les conclusions que se’n derivin, es proposaran a l’empresa les accions més convenients a implementar per aconseguir amb èxit el seu objectiu.

 

El procés del relleu o successió

 • La successió, un esdeveniment natural.
 • Amb taxes molt baixes de supervivència (30% en el primer relleu, 15% en el segon).
 • Importància de l’anticipació, avantatges de planificar.
 • Un procés sobre tres paràmetres bàsics de l’empresa: la distribució de la propietat, la direcció i gestió, i la continuïtat de l’empresa en mans de la família, quan hi ha la possibilitat que així sigui. Propietat i gerència són transmissibles; pater familias i lideratge no ho són.
 • Els actors: la propietat, l’empresari, el successor, la família o l’entorn, i l’organització.

 

RelleuPime, què és

 • Es tracta d’un acord consensuat, d’un marc de les relacions entre empresa i successors i entorn (familiar o no), signat entre els participants socis d’una empresa.
 • El procés d’elaboració fins a arribar a un pacte és tan important com el resultat final.
 • Vol assegurar la continuïtat del negoci (en mans de la família, si és possible), garantint la unitat, l’harmonia, els valors empresarials, fundacionals, o els criteris de rendiment econòmic.
 • És un codi de conducta personal i social, un exercici d’autoregulació.
 • Fixa amb antelació les futures regles del joc participants/família-empresa.
 • No hi ha un format estàndard, és convenient que quedi establert per escrit i signat.

RelleuPime, què regula

 • Àmbit, a quins béns i membres afecta.
 • Missió, visió i objectius del negoci.
 • Estratègia, quina manera d’actuar per a aconseguir els objectius.
 • Polítiques financeres, endeutament.
 • Drets i obligacions inherents a la condició de membres participants o família.
 • Transferència d’accions i liquiditat, disposició d’accions i participacions de l’empresa.
 • Organització, estructura bàsica, mecanismes de participació, presa de decisions, òrgans de govern.
 • Política de contractació a l’empresa i la seva retribució, valoració.
 • Establiment de les normes que regiran la successió.
 • Solució de litigis i conflictes.
 • Revisió i mecanismes de control.

Fases del programa

 

Metodologia de treball

T’hi pots acollir!

Qualsevol que sigui la tipologia, sector o mida de la teva empresa, responem a les teves necessitats per assegurar el futur i la continuïtat del negoci, dissenyant i executant un pla a mida.
Tenim una metodologia pròpia i contrastada amb més de centenars d’empreses que ens ha posicionat com a especialistes en el relleu empresarial i l’empresa familiar. No hi ha entitats similars a nosaltres que ofereixin aquest servei i, més enllà de la consultoria, acompanyem en l’assessorament i l’execució.